Hgil

ביטוח | נזקי גוף | ביטוח לאומי | קצין תגמולים

עצמאי ? אתה צריך לקרוא את זה

אם אתה עצמאי והמקדמות שאתה משלם לביטוח לאומי נמוכות ולא משקפות נאמנה את הכנסתך החודשית הריאלית, אתה אולי מרוויח נוחות כלכלית כרגע אך במידה ותיפגע חלילה בתאונת עבודה ותישאר באובדן כושר עבודה, אתה מסתכן וגם מסכן את עתידה הכלכלי של משפחתך שלא יזכו לקבל מהמוסד לביטוח לאומי זכויות כספיות ריאליות.
 ומדוע ?
 

"ספר לוועדה מהן תלונותיך"

אחד השלבים הראשונים והחשובים ביותר בוועדה רפואית בביטוח לאומי הוא השלב בו מתבקש התובע לספר מהן תלונותיו ומדוע סבור שמגיעות לו זכויות.
עד כמה שהדבר נשמע פשוט, מדובר בסוגייה בעייתית.

תאונה בדרך לעבודה או בדרך מהעבודה

חוק הביטוח הלאומי קובע כי מי שנפגע בדרך ממעונו, או מהמקום בו הוא לן, אל מקום העבודה, וכן מי שנפגע בדרכו ממקום העבודה אל מעונו, פגיעתו תוכר כתאונת עבודה על כל המשתמע.

אזכיר בהקשר זה כי נפגעי עבודה זכאים לזכויות רבות בביטוח הלאומי ובכלל זה לקצבה חודשית שעשויה להגיע עד לסך של כ- 30,000 ₪.

אף על פי שהסוגיה נשמעת פשוטה לכאורה, היא לא, ועל כך נרחיב במאמר קצר זה.

תפריט